روابط الوصول

المجموعات

MASKOON FANTASTIC FILM FESTIVAL

Black Medusa | ما تسمع كان الرّيح
Fiction 1h 35m 2021
The Lodger | Messe Basse
Fiction 1h 30m 2021
Phobos |
Fiction 12min 2019
Strange Nostalgia |
Experimental 7min 2020
Mask of the Evil Apparition |
Fiction 21min 2020
Beyond the Infinite Two Minutes |
Fiction 1h 10m 2020
Mad God |
Animation 1h 21m 2021
Riders of Justice |
fiction 1h 56m 2020
The Phone Box | La Cabina
Fiction 35min 1972
Cross the Line | No Mataras
Fiction 1h 36m 2020
New Order | Nuevo Orden
Fiction 1h 28m 2020

MASKOON ARAB SHORT FILMS COMPETITION

Aline | ألين
Fiction 10min 2021
Blinded by Desire |
Fiction 14min 2021
J'ai le cafard | بنت وردان
Fiction 14min 2020
Cycle of Apples | دورة تفاح
Fiction 16min 2019
How My Grandmother Became a Chair | كيف تحولت جدتي الى كرسي
Animation 10min 2020
Acceptance Land | أرض القبول
Fiction 15min 2021
Exodus |
Fiction 20min 2020
The Black Veil | الخمار الأسود
Fiction 17min 2021
The System |
Fiction 14min 2020
The Hurl | هَردَبَشْت
Fiction 4min 2021